PRC Architekci sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 1
00-496 Warszawa

tel.: +48 22 622 28 28

architekci@prc.com.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000046450
NIP 5262178078
Kapitał zakładowy: 75.000 zł
Nowe biuro